برکه و پل زیبای کنار روستای آشاغا صومای

برکه و پل زیبای کنار روستای آشاغا صومای

حتماً ببینید:  روستای آشاغا صومای (صومعه سفلی)

برکه زیباپل روسی پل راه آهن میانه عکس پل پل روستای آشاغی صومای پل نزدیک آشاغا صومای پل های میانه