تصویری از امامزاده سه زن(س)

امامزاده سه زن(س): در بخش ترکمانچای و دهستان بروانان شرقی و روستای گاوینه رود شهر میانه واقع شده است.

تصویری از امامزاده سه زن(س)

امامزاده سه زن(س)

حتماً ببینید:  مادر قصور از ماست وگرنه بهشت نزدیک است