تصویری از طبیعت زیبای روستای گاولیق

تصویری از طبیعت زیبای روستای گاولیق

روستای گاولیق طبیعت روستای گاولیق

حتماً ببینید:  پاییز از نگاه دوربین / آذر ماه 91