تفاوت یک منظره پاییزی و زمستانی از جاده روستایی میانه

تفاوت یک منظره پاییزی و زمستانی از جاده روستایی میانه

جاده روستایی میانه جاده روستایی میانه

حتماً ببینید:  برکه و پل زیبای کنار روستای آشاغا صومای