خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو

خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو

خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو

حتماً ببینید:  تصاویری از انعکاس آب، آیینه طبیعت