مادر واژه‌ای به وسعت تمام هستی…

مادر واژه‌ای به وسعت تمام هستی…

مادر واژه‌ای به وسعت تمام هستی...

حتماً ببینید:  نمایشگاه به یاد استاد / گزارش تصاویری