پاییز از نگاه دوربین / آذر ماه ۹۱

پاییز کندوان میانه از نگاه دوربین / آذر ماه ۹۱

انعکاس پاییزی

طبیعت میانه

برگ پاییزی پارک انقلاب میانه پاییز میانه میانه پاییز

حتماً ببینید:  برکه و پل زیبای کنار روستای آشاغا صومای