کئه گؤلو در دو فصل متفاوت

میانه، نرسیده به روستای زاویه، کئه گؤلو.

کئه گؤلو در دو فصل متفاوت

کئه گؤلو سد کئه گؤلو

حتماً ببینید:  نمایی از روستای داش کسن میانه