عکس آبشار بلوکان

آبشار بلوکان

شیخدر آباد

روستای شیخدر آباد و دربند زیبای آن

روستای ایشلق

روستای ایشلق (ایشله)

بالسین

روستای بالسین (بالیسین)

روستای نقاباد

روستای نقاباد و طبیعت زیبای آن

روستای سیدلر

روستای سیدلر

روستای گورجق (گورجاق)

روستای گورجق (گورجاق)

سد آیدوغموش میانه

سد آیدوغموش میانه

دریاچه گول یوردی بزقوش

دریاچه گول یوردی بزقوش

روستای کوهسالار علیا

روستای کوهسالار علیا

روستای کوهسالار سفلی

روستای کوهسالار سفلی

سیلو میانه

سیلو غلات میانه

قزل اوزن از بلندای قافلانکوه

قزل اوزن از بلندای قافلانکوه

قشلاق سپورگلو

روستای قشلاق سپورگلو (سوپورگلی قیشلاق)

سد آونلیق

سد آونلیق

روستای دیشاب

روستای دیشاب (دیشاو)