روستای طوین

روستای طوین

روستای طوین یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کاغذکنان مرکزی بخش کاغذکنان شهرستان میانه واقع شده‌است.…

روستای کمر

روستای کمر

روستای کمر یکی از روستاهای استان اردبیل است که در دهستان خورش رستم شمالی شهرستان خلخال واقع شده‌است. این روستای آخرین…

روستای چرکینلو

روستای چرکینلو

روستای چرکینلو یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گرمه جنوبی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. چرکینلو یکی از روستاهای نامی…

روستای قویجاق میانه

روستای قویجاق

روستای قویجاق یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قزل اوزن بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است.…

روستای قالوجه

روستای قالوجه

روستای قالوجه یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قزل اوزن بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است.…

روستای کلوچه خالصه

روستای کلوچه خالصه

روستای کلوچه خالصه یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قافلانکوه غربی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. فاصله‌ی…

روستای بولانلیق

روستای بولانلیق

روستای بولانلیق یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قزل اوزن بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است.…

روستای ماوی میانه

روستای ماوی

روستای ماوی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کاغذکنان شمالی بخش کاغذکنان شهرستان میانه واقع شده‌است.…

روستای حصار قرانقو

روستای حصار قرانقو

روستای حصار قرانقو یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان اوچ‌تپه شرقی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج سرشماری عمومی…