روستای آیدمیر

روستای آیدمیر

روستای کلیان

روستای کلیان

روستای شیویار

روستای شیویار

روستای اسلام آباد میانه

روستای اسلام آباد

سد روستای آیدمیر

سد خاکی روستای آیدمیر

روستای زرنکش

روستای زرنکش

منظره ی شهری میانه از گلزار مومنین

منظره ی شهری میانه از سمت گلزار مومنین

روستای باغ دره سی

روستای باغ دره سی

روستای سیدلر

روستای سیدلر

روستای سیه منصور

روستای سیه منصور

شیخدر آباد

روستای شیخدر آباد

روستای نقاباد

روستای نقاباد

کئه گؤلو در محاصره برف

کئه گؤلو در محاصره برف

نمایی از شهرک امام خمینی میانه

نمایی از شهرک امام خمینی میانه

کارخانه آب معدنی یخ در یخ

کارخانه آب معدنی یخ در یخ

روستای گونلو

روستای گونلو