شهرک شهید بهشتی میانه

نمایی از شهرک شهید بهشتی میانه

سد گرمی چای

سد گرمی چای

شهر همدان

عکس شهر همدان

میانه

نماهایی از شهر میانه

سد خاکی روستای زاویه

سد خاکی روستای زاویه

روستای زاویه

روستای زاویه

روستای لیوانلو

روستای لیوانلو

روستای نیک آباد چایی

روستای نیک آباد چایی (ینگ آباد چای)

روستای داوند

روستای داوند

روستای گوندوغدی

روستای گوندوغدی

روستای یله قارشو

روستای یله قارشو

روستای زناری

روستای زناری

روستای هشی آباد

روستای هشی آباد

روستای فراهیه

روستای فراهیه

روستای حسن خان باغی

روستای حسن خان باغی

روستای تازه کند دیوانعلی

روستای تازه کند دیوانعلی