روستای چرکینلو

روستای چرکینلو

روستای قویجاق میانه

روستای قویجاق

روستای قالوجه

روستای قالوجه

روستای کلوچه خالصه

روستای کلوچه خالصه

روستای بولانلیق

روستای بولانلیق

روستای ماوی میانه

روستای ماوی

روستای حصار قرانقو

روستای حصار قرانقو

روستای جهندیز

روستای جهندیز

روستای قمقان

روستای قمقان

روستای سوطی

روستای سوطی

روستای امیر آباد

روستای امیر آباد

روستای گرده لاین

روستای گرده لاین

روستای طغای

روستای طغای

چند نمای زیبا از شهر میانه طی ۶ سال اخیر

چند نمای زیبا از شهر میانه طی ۶ سال اخیر

بازی و ریاضی (14)

بازی و ریاضی (۱۴)

بازی و ریاضی (13)

بازی و ریاضی (۱۳)