عکس سد صومعه علیا

عکس سد صومعه علیا

سد صومعه علیا در مجاور روستای صومعه علیا که یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است در دهستان…

روستای بلوکان

روستای بلوکان

روستای بلوکان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان بروان شرقی بخش ترکمان‌چای شهرستان میانه…

روستای آسلی کئش

روستای آسلی کئش

روستای آسلی کئش یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گرمه جنوبی بخش مرکزی شهرستان…

روستای خوبستان

روستای خوبستان (هاواستان)

خوبستان (هاواستان) یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گرمه جنوبی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. این روستا دارای امکاناتی از…

روستای بیرون

روستای بیرون

روستای بیرون یکی از روستاهای استان آذربایجان‌شرقی است که در دهستان گرمه جنوبی بخش مرکزی شهرستان میانه در…