بازی سودوکو

لطفاً سطح بازی را انتخاب کنید:


قوانین بازی:

1- در هر ردیف و ستون باید اعداد 1 تا 9 قرار گیرد و اعداد تکراری نیز وجود نداشته باشد.
2- در هر مربع نه تایی اعداد 1 تا 9 باید طوری قرار بگیرند که اعداد تکراری در بین آنها وجود نداشته باشد.

برگشت