شیخدر آباد

روستای شیخدر آباد و دربند زیبای آن

روستای ایشلق

روستای ایشلق (ایشله)

بالسین

روستای بالسین (بالیسین)

روستای نقاباد

روستای نقاباد و طبیعت زیبای آن

روستای سیدلر

روستای سیدلر

روستای گورجق (گورجاق)

روستای گورجق (گورجاق)

روستای کوهسالار علیا

روستای کوهسالار علیا

روستای کوهسالار سفلی

روستای کوهسالار سفلی

قشلاق سپورگلو

روستای قشلاق سپورگلو (سوپورگلی قیشلاق)

روستای دیشاب

روستای دیشاب (دیشاو)

روستای ساوجبلاغ

روستای ساوجبلاغ (سویوق بولاغ)

روستای برنلیق حسین خان

روستای برنلیق حسین خان (یوخاری برنلیک)

روستای کهبنان

روستای کهبنان (کوبلان)

روستای تیرآباد (باش سیز)

روستای تیرآباد (باش سیز)

بیش از 100 تصویر زیبا از بخش‌ها و روستاهای میانه

بیش از ۱۰۰ تصویر زیبا از بخش‌ها و روستاهای میانه

روستای قشلاق برزلیق

روستای قشلاق برزلیق