روستای نقاباد

روستای نقاباد

درخت نقاباد

درخت گردوی معروف روستای نقاباد!

عکس روستای نقاباد

نمایی از روستای نقاباد میانه در پاییز و بهار