قیز کورپوسی

نمای زمستانی پل دختر

قیز کورپوسی

نمایی از قیز کورپوسی (پل دختر) در شب

قیز کورپوسی

عکس های پل دختر میانه(قیز کورپوسی) در سال ۹۰