قیز کورپوسی

نمای زمستانی پل دختر

پل دختر (قیز کورپوسی) در ابتدای راه میانه به زنجان و بر روی رودخانه قزل اوزن در دل رشته کوه…

قیز کورپوسی

نمایی از قیز کورپوسی (پل دختر) در شب

قیز کورپوسی (پل دختر) در ابتدای راه میانه به زنجان و بر روی رودخانه قزل اوزن در دل رشته کوه…

قیز کورپوسی

عکس های پل دختر میانه(قیز کورپوسی) در سال ۹۰

پل دختر در ابتدای راه میانه به زنجان و بر روی رودخانه قزل اوزن در دل رشته کوه…