پل معلق مشگین شهر

پل معلق مشگین شهر / گزارش تصویری

پل معلق مشگین شهر به عنوان طویل ترین پل معلق خاورمیانه در ارتفاع ۸۰ متری رودخانه خیاوچایی و بر…